ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť AVsystems s. r. o., so sídlom Račianska 66, Bratislava 83102, IČO: 44 155 778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52285/B 

Organizátor odovzdá získanú výhry na adrese organizátora alebo po dohode iným spôsobom. Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov zaslaných emailom po skončení súťaže), resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže. Ak sa výherca neozve Organizátorovi do 14 dní, alebo si výhru do 30 dní neprevezme, výhra automaticky prepadá v prospech organizátora súťaže.

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. zmysle úst. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu názov školy ( meno a priezvisko preberajúceho) na facebookovom profile Infokiosk Organizátora súťaže s názvom „AVsystems“ alebo webovách stránkach infokiosk.sk infokiosk.software v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaže. Zároveň dáva Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom evidencie výhercov a s poskytnutím osobných údajov v uvedenom rosahu tretej strane spoločnosti, ktorá je Organizátorom poverená spracovať výherný vizuál a spoločnosti poverenej na správu profilov Organizátora na sociálnych sieťach. Tento súhlas sa súťažiaci udeľuje na neobmedzenú dobu a môže ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese info@infokiosk.sk

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. V prípade zrušenia súťaže nie je organizátor povinný uskutočniť vyhodnotenie súťaže, ani udeliť výhry.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť zaslané projekty na komerčné účely.

Organizátor neposkytne účastníkovi súťaže náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži, ani nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.

Keďže tieto Všeobecné podmienky súťaže sprístupnené pri vyhlásení súťaže, zapojením sa do súťaže dáva Súťažiaci najavo, že sa so Všeobecnými podmienkami súťaže oboznámil a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

V Bratislave, 30.9.2023